You are here

Gebruiker's licentie en Algemene voorwaarden

Banana.ch SA – Lugano is de “Software Producent”

SpeedBalance is het “Software Product”

SOFTWARE PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST

LEES DEZE SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIE") AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET SOFTWARE PRODUCT GEBRUIKT.DOOR DIT SOFTWARE PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE.

INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUNT U HET SOFTWARE PRODUCT RETOURNEREN AAN DE PLAATS WAAR U DEZE HEBT AANGESCHAFT. DE DOOR U BETAALDE PRIJS ZAL IN DAT GEVAL WORDEN TERUGBETAALD. INDIEN U HET SOFTWARE PRODUKT ELEKTRONISCH HEBT BENADERD, DIENT U OP DE KNOP "NEE/NIET AKKOORD" TE KLIKKEN. ALS HET SOFTWARE PRODUCT IS GELEVERD BIJ DOOR U AANGESCHAFTE HARDWARE, DIENT U HET GEHELE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET TE RETOURNEREN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS.

BELANGRIJKE OPMERKING: Deze software kan worden gebruikt om materiaal te reproduceren. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt voor de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor u het auteursrecht bezit, of materiaal waarvoor u beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren. Als u niet zeker bent van uw rechten om enig materiaal te kopiëren, dient u contact op te nemen met uw juridisch adviseur.

1. Algemeen. De software (inclusief alle materiaal), de documentatie en de fonts bij de software (indien aanwezig), hetzij op schijf, in "read only"-geheugen of op enig ander medium of in enige andere vorm (gezamenlijk het "Software Product" genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door de Software Producent, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie, en de Software Producent behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de intellectuele-eigendomsrechten van de Software Producent en de Software Producent’s licentiegevers met betrekking tot het Software Product en omvatten geen andere rechten. De media welke het Software Product bevatten zijn uw eigendom, doch de Software Producent en/of de Software Producent’s licentiegever(s) behouden het eigendomsrecht met betrekking tot het Software Product. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door de Software Producent worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op het oorspronkelijke Software Product, tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn. De intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op materiaal dat wordt weergegeven of benaderd met behulp van het Software Product berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijk materiaal wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die het materiaal levert. Deze licentie kent u op geen enkele manier het recht toe op gebruik van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de digitale afbeeldingen die deel uitmaken van het Software Product te benaderen als standalonebestanden of de digitale afbeeldingen te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van het Software Product.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen.

A. Licentie voor gebruik op één computer. Krachtens deze licentie is het u toegestaan om één enkel exemplaar van de proefversie of de volledige versie van het Software Product op één enkele computer te installeren en te gebruiken. Het is u niet toegestaan het Software Product op meer dan één computer tegelijk te installeren en/of te gebruiken of het Software Product beschikbaar te stellen via een netwerk zodat deze op meerdere computers kan worden gebruikt. Het is u toegestaan één kopie te maken van het Software Product in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-up doeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt.

B. Proef Licentie. Als u gebruik maakt van de proefversie van het Software Product, is het u krachtens deze licentie toegestaan het Software Product te downloaden en te gebruiken op één enkele computer, uitsluitend met als doel het Software Product te evalueren. De proefversie van het Software Product verloopt dertig (30) dagen na de datum waarop u het Software Product voor het eerst hebt opgestart. Nadat de proefperiode is verstreken, kunt u bestanden in de proefversie van het Software Product blijven openen. Het is echter niet meer mogelijk om bestanden te bewaren, af te drukken of te exporteren.

C. Bepaalde onderdelen van het Software Product alsmede Open Source-programma's van andere fabrikanten die samen met het Software Product worden geleverd (gezamenlijk de "Open Source-componenten" genoemd), zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door de Software Producent op de Open Source-website. Het is u toegestaan uitsluitend deze Open Sourcecomponenten te wijzigen of te vervangen, mits (i) het uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Software Product wordt gebruikt in overeenstemming met de toegestane gebruikswijzen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) u voor het overige voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie en eventuele andere licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Open Source-componenten. De Software Producent is niet verplicht onderhoud, technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren voor het uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Software Product.

D. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat is toegestaan krachtens deze licentie, door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Open Source-componenten of door de toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan het Software Product geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te disassembleren of aan te passen of van het Software Product of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren. HET SOFTWARE PRODUCT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, DE BESTURING VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF ANDERE APPARATUUR WAAR PROBLEMEN MET HET GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU.

3. Overdracht. Het is u niet toegestaan het Software Product te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te herdistribueren of in sublicentie te geven. Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Software Product (in de originele staat zoals door de Software Producent geleverd) ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op het gehele Software Product, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van het Software Product, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt en (c) de derde die het Software Product ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Het is u niet toegestaan het Software Product te (doen) verhuren, te (doen) leasen, te herdistribueren, in sublicentie te geven of over te dragen indien deze is gewijzigd of vervangen krachtens paragraaf 2D. Alle onderdelen van het Software Product worden geleverd als onderdeel van een pakket. Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen van het pakket te scheiden en als zelfstandige toepassing te verspreiden.

Updates: Indien een update op het Software Product een eerdere gelicentieerde versie van het Software Product volledig vervangt (volledige installatie), is het u niet toegestaan beide versies van het Software Product tegelijk te gebruiken of deze afzonderlijk van elkaar over te dragen.

NFR-kopieën/niet voor wederverkoop bestemde kopieën: Ongeacht de overige bepalingen van deze licentie mag het Software Product dat door de Software Producent is aangemerkt als bestemd voor promotiedoeleinden en/of dat door de Software Producent met dit doel aan u is verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor demonstratie-, test- en evaluatiedoeleinden. Het is u niet toegestaan dergelijke software aan derden door te verkopen of over te dragen.

Academische versie: Indien het Software Product pakket is voorzien van een etiket dat aangeeft dat het de academische versie betreft of als u het Software Product hebt aangeschaft met een onderwijskorting, dient u een in aanmerking komende eindgebruiker in het onderwijs te zijn om het Software Product te mogen gebruiken. Onder "in aanmerking komende eindgebruikers in het onderwijs" wordt verstaan: studenten, docenten, stafleden en administratief personeel, studerend of werkzaam aan een onderwijsinstelling (bijvoorbeeld een universiteit of hogeschool of een school voor lager of voortgezet onderwijs).

4. Instemming met het gebruik van gegevens. U stemt ermee in dat de Software Producent en haar gelieerde ondernemingen technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld als onderdeel van de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de Software. De Software Producent mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt gemaakt.

5. Beëindiging. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van de Software Producent, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van het Software Product te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van het Software Product die in uw bezit zijn, te vernietigen.

6. Beperkte garantie op media. De Software Producent garandeert dat de media welke het Software Product bevatten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop in de detailhandel, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. U kunt krachtens deze paragraaf uitsluitend aanspraak maken, naar keuze van de Software Producent, op terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat het Software Product bevat of op vervanging van het Software Product, mits deze vergezeld van het bewijs van aankoop aan de Software Producent of aan een door de Software Producent geautoriseerde vertegenwoordiger wordt geretourneerd. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE OP DE MEDIA, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE DATUM VAN AANKOOP IN DE DETAILHANDEL. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. DE HIER BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE AAN U WORDT GEBODEN EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES DIE MOGELIJK DOOR DOCUMENTATIE, VERPAKKING OF ANDERSZINS WORDEN GEBODEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN. BOVENDIEN KUNNEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED NOG ANDERE RECHTEN GELDEN.

7. Geen garantie. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA DIE HIERVOOR IS BESCHREVEN EN VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET SOFTWARE PRODUCT "IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT" (OP "AS IS"-BASIS), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD EN DE SOFTWARE PRODUCENT EN DE SOFTWARE PRODUCENT'S LICENTIEGEVER(S) (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 7 EN 8 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN "DE SOFTWARE PRODUCENT") SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, EXPLICIET EN IMPLICIET DANWEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HET SOFTWARE PRODUCT. DE SOFTWARE PRODUCENT GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES WELKE IN HET SOFTWARE PRODUCT ZIJN VERVAT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT MET HET SOFTWARE PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT GEBREKEN IN HET SOFTWARE PRODUCT ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN DE SOFTWARE PRODUCENT OF EEN DOOR DE SOFTWARE PRODUCENT GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHT HET SOFTWARE PRODUCT GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

8. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DAT NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL DE SOFTWARE PRODUCENT IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI BIJZONDER, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS DE SOFTWARE PRODUCENT IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de Software Producent’s totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig Zwitserse Frank (CHF 50.00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

9. Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan het Software Product te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Zwitserland en van het rechtsgebied waarin u het Software Product hebt verkregen.

10. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze licentie is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de wetten van de Zwitserland zoals deze gelden voor overeenkomsten die worden afgesloten en volledig worden afgewikkeld in Zwitserland, tussen inwoners van Ticino. Deze licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze licentie onverkort van kracht blijven.

11. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van het Software Product waarop hierbij een licentie wordt verleend en gaat uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door de Software Producent. Vertalingen van deze licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze licentie.

12. Auteursrecht van derden. In gedeelten van het Software Product wordt software of ander materiaal gebruikt waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de on line elektronische documentatie bij het Software Product of op andere wijze in het materiaal opgenomen of aan het materiaal toegevoegd, en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.