You are here

Nieuw jaar aanmaken/Beginsaldi bijwerken Dubbel boekhouden

help_id: 
HELP_Dlg_AggiornaSaldiApertura_Doppia

Er wordt een venster geopend waarin de gebruiker kan specificeren hoe het verlies of de winst toe te wijzen door eenvoudigweg de rekening(en) aan te geven (overgedragen winst of verlies, eigen kapitaal...) voor de verdeling van het bedrag.

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen

De gebruiker geeft aan voor welke rekeningen de beginsaldi moeten worden overgedragen. Gewoonlijk zijn dit de saldi van de balansrekeningen, de rekeningen buiten de balans om en de kostenplaatsen (wanneer deze laatsten gebruikt worden voor een klanten-/leveranciersregister).

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal

Het programma geeft de winst of het verlies aan dat verdeeld moet worden over de verschillende rekeningen.

Rekeningen/Bedragen

De gebruiker geeft hier aan op welke rekening(en) de winst of het verlies toegewezen moeten worden en voor welk bedrag.

Indien drie rekeningen niet voldoende zouden zijn, moet men in de nieuwe boekhouding de bedragen in de kolom "Begin" handmatig corrigeren.

Het programma geeft een waarschuwingsbericht als er verschillen zijn tussen het totaal activa en het totaal passiva. Als er een verschil is, kan dit te wijten zijn aan het feit dat:

 

  • de winst of het verlies nog niet toegewezen is
  • aan boekhoudkundige fouten/verschillen gedurende het vorige jaar
  • de wisselkoersverschillen nog niet geregistreerd zijn.

 

De bestands- en boekhoudingseigenschappen van het nieuwe boekhoudbestand moeten gecompleteerd worden, de beginsaldi moeten gecontroleerd worden en het bestand moet onder een nieuwe naam opgeslagen worden.

Het programma draagt de eindsaldi ook over in de weergave Vorige van de tabel Rekeningen (kolom Vorig) van het boekhoudbestand van het Nieuwe Jaar.