You are here

Waarschuwingsberichten

help_id: 
help_messages

Waarschuwingsberichten kunnen onmiddelijk verschijnen of zichtbaar worden in een berichtenvenster. De tabelnaam en het rij-nummer waar de fout plaatsvond wordt aangegeven, evenals de tekst. Met een dubbele klik op de fout, wordt men onmiddelijk overgebracht naar de rij die de fout veroorzaakte. 

Indien de gebruiker klikt op de Niet waarschuwen knop, wordt de onmiddelijke verschijning van het bericht gedeactiveerd. Om de functie te reactiveren, gebruik het commando Waarschuwingsberichten van het menu Venster.

 

Verschillen tussen rekeningen en categorieën

Er is een verschil tussen het totaal van de rekeningen en het totaal van de categorieën

Transactiesaldo niet op nul

De transactie is niet compleet. Er kunnen verschillen zijn in de berekening van de BTW.

Rekening niet gevonden

De rekening bestaat niet in de rekeningentabel

Categorie niet gevonden

De categorie bestaat niet in de categorieëntabel

Winst van rekeningen en categorieën komen niet overeen. Wilt u doorgaan?

Het rapport kan incorrect zijn.

Valuta niet in archiefbestand voor wisselkoersen gevonden

De valuta werd niet gevonden in het geïmporteerde bestand

Valuta gevonden maar met andere vermenigvuldiger

De valuta werd gevonden in het geïmporteerde bestand, maar met een andere vermenigvuldiger

Wisselkoers met datum (alleen ter informatie)

Tenminste één wisselkoersrij van de aangegeven valuta moet geen datum hebben

Niet-gedefinieerde fout

Een niet-gedefinieerde fout deed zich voor tijdens de uitvoering van het programma

Bron- en doelgebied komen niet overeen

Een geselecteerde zone inplakken: de afmeting van het doelgebied moet gelijk zijn aan de afmeting van de geselecteerde zone.

Doelveld overschrijdt grens van de tabel

Een geselecteerde zone inplakken: de afmeting van het doelgebied overschrijft de grenzen van de tabel.

Beveiligde cel: kan niet verwijderen of bewerken

De cel die men wenst te verwijderen, bevindt zich in een beveiligde rij of kolom.

Beveiligde kolommen of rijen: kan niet verwijderen of bewerken

De rij of kolom die men wenst te verwijderen of bewerken is beveiligd. Het is mogelijk de beveiliging op te heffen met het commando Beveiliging rijen opheffen van het menu Bewerken of door de optie Beveiligd te deactiveren in het venster Attributen bewerken (commando Velden instellen van het menu Gegevens)

Beveiligde rijen: kan niet verwijderen of bewerken

De rijen die men wenst te verwijderen of bewerken zijn beveiligd of geblokkeerd. Het is mogelijk de beveiliging op te heffen met het commando Beveiliging rijen opheffen van het menu Bewerken. Opgelet: indien de rijen geblokkeerd zijn, kan voor deze rijen de beveiliging niet opgeheven worden.

Geblokkeerde rijen: kan beveiliging niet opheffen

Er is geprobeerd de beveiliging op te heffen van rijen die geblokkeerd zijn. Wanneer een rij geblokkeerd is, kan deze niet meer bewerkt worden en kan de beveiliging ervan niet worden opgeheven.

Beveiligde kolommen: kan niet verwijderen of bewerken

Eén of meer kolommen zijn beveiligd. Indien mogelijk, de attributen van dit veld bewerken.

Tekst niet gevonden

De gezochte tekst bestaat niet in de tabel: controleren of de spelling correct is en de opties Alleen volledige woorden, Hoofd- of kleine letter, Alleen geselecteerd gebied, nakijken.

Beveiligde tabel: kan rijen niet toevoegen of verwijderen

De rijen van deze tabel zijn beveiligd: de beveiliging moet opgeheven worden met het commando Beveiliging rijen opheffen van het menu Bewerken

Fout tijdens rijsortering: kan niet doorgaan

Tijdens het sorteren van de rijen heeft er zich een fout voorgedaan, die het niet toestaat dat de operatie doorgaat.

Oneindige lus: kan totalen niet berekenen

Een oneindige operatie is uitgevoerd (oneindige lus): de uitvoering van de operatie zal onderbroken worden. Deze fout kan voorkomen wanneer een hogere groep getotaliseerd wordt in een subgroep: Bijvoorbeeld, in de berekening van het boekhoudingsoverzicht, groep 10 wordt getotaliseerd in groep 1 and groep 1 wordt getotaliseerd in groep 10.

Hogere waarde heeft maximum toegestane waarde bereikt

De numerieke waarde, die in het veld is ingebracht, is hoger dan het toegestane maximum. Controleer de grenzen van het veld met het commando Velden instellen, Gegevens bewerken van het menu Gegevens.

Lagere waarde heeft minimum toegestane waarde bereikt

De numerieke waarde, die in het veld is ingebracht, is lager dan het toegestane minimum. Controleer de grenzen van het veld met het commando Velden instellen, Gegevens bewerken van het menu Gegevens.

Rijlengte heeft maximum toegestane waarde bereikt: informatie niet opgeslagen

Maximum 32,000 lettertekens kunnen ingevoerd worden op iedere rij. De overige lettertekens worden niet opgeslagen.

Ongeldige datum

De datum is niet ingebracht in het correcte formaat: het formaat is het vastgestelde van het Windows Control Panel.

Ongeldige tijd

Het formaat van de tijd is niet correct.

Moet een numerieke waarde zijn

In dit veld moet een numerieke waarde ingebracht worden.

Fout: onbekend type gegevensveld

Het type gegevensveld bevindt zich niet onder de vooraf gedefinieerden

Gegevensveld niet gevonden: heeft mogelijk betrekking op een eerder opgeslagen bestand

Een bestand dat gecreëerd is met een voorgaande versie is niet correct geconverteerd. Probeer een nieuw bestand te creëren, door middel van het commando Naar nieuw bestand converteren (menu Extra).

Interne fout: rij in gebruik

De rij is reeds in gebruik.

Maximumaantal open bestanden bereikt: sluit één bestand af

Het maximum toegestane aantal gelijktijdig geopende bestanden is bereikt: om door te gaan, is het nodig een bestand te sluiten.

Onvoldoende geheugen: bewerking kan niet worden uitgevoerd

Het werkgeheugen is bijna vol. Om de operatie uit te kunnen voeren, is het nodig andere open bestanden of programma's te sluiten.

Kan bestand niet dezelfde naam als een open bestand geven

Een andere naam intypen voor het bestand dat men wil opslaan.

Er is geen zoektekst gespecificeerd

Een zoekoperatie is gestart zonder de tekst die gezocht moet worden in te geven.

Veld niet gevonden

De naam van het veld, aangegeven in het importbestand, bestaat niet.

Kan bestand niet openen: type of versie incompatibel

Het bestand dat u geprobeerd heeft te openen is van een incompatibel type of versie.

Bestand niet beschikbaar

Het is niet mogelijk een download te doen van het gevraagde bestand: het zou verwijderd kunnen zijn of zich in een andere map kunnen bevinden.

Bestand niet gevonden: kan niet laden

De naam van het gevraagde bestand is niet gevonden.

Ongeldige bestandsindeling

Het bestand kan niet herkend worden. Het is geen geldig bestand of de inhoud van het bestand kan beschadigd zijn.

Fout: kan niet op schijf opslaan

Het bestand of de schijf is beveiligd of de schijf is vol.

Bestand bestaat al. Wilt u opnieuw schrijven?

Het programma vraagt of de gegevens van het bestand overgeschreven moeten worden met de nieuwe gegevens.

Ongeldig wachtwoord

Het ingegeven wachtwoord is niet correct.

Nieuwe wachtwoorden komen niet overeen

Het wachtwoord ter bevestiging is niet ingebracht of is verschillend.

Maximum aantal pogingen met wachtwoord is bereikt

U hebt vier maal geprobeerd een bestand te openen met een incorrect wachtwoord en u heeft het maximum aantal pogingen bereikt om het wachtwoord in te geven.

Bestand is in de demomodus geopend

De licentiecode is niet ingevoerd. De beperkingen van de demomodus zijn van toepassing. Indien er teveel transacties zijn, kan het bestand niet opgeslagen worden.

Bestand is in de modus Alleen-lezen geopend

Om het bestand op te slaan, het commando "Opslaan als" gebruiken

Rij kan volgens de beperkingen van de demomodus niet worden ingevoerd

Als u, in de demomodus, meer dan 100 transacties invoert of als de datum van de transactie meer dan twee maanden later is dan de eerste transactie, kan het bestand niet meer opgeslagen worden.

Demomodus: bewerking niet beschikbaar of beperkt

Het commando dat gebruikt wordt is beperkt, omdat de demomodus geactiveerd is en meer dan 100 transacties ingebracht zijn of de datum van een transactie is meer dan twee maanden later dan de eerste transactie.

Gegevens niet binnen de beperkingen van de demomodus\nBewerking niet beschikbaar

Het commando dat gebruikt wordt is beperkt, omdat de demomodus geactiveerd is en meer dan 100 transacties ingebracht zijn of de datum van een transactie is meer dan twee maanden later dan de eerste transactie.

Applicaties incompatibel: kan niet samenvoegen

U hebt geprobeerd twee bestanden van een verschillend type samen te voegen.

Kan opgeslagen tekst om te kopiëren niet vinden

Er werden geen opgeslagen tekstrijen om te kopiëren gevonden onder deze code.

Bestand niet gevonden

Verkeerd commando. Er is geen open bestand met de aangegeven naam.

Tabel niet gevonden

Verkeerd commando. De tabel met de aangegeven naam werd niet gevonden.

Kolom niet gevonden

Verkeerd commando. De kolom met de aangegeven naam werd niet gevonden.

Rij niet gevonden

Verkeerd commando. Het aangegeven rijnummer is hoger dan het aantal rijen in de tabel.

Vergelijkingskolom niet gevonden

Verkeerd commando. De vergelijkingskolom werd niet gevonden.

Vergelijkingswaarde niet gevonden

Verkeerd commando. Er werd geen rij met de vergelijkingswaarde gevonden (bijv. Rekening=1000).

Parameter niet geldig: "..."

Verkeerd commando. De aangegeven parameter is niet geldig.

Veldnaam is leeg of bestaat al

U wilt een veld toevoegen met een reeds bestaande naam.

Ga naar rij

Het nummer van de bestemmings-rij invoeren

Te kopiëren rijen

Aantal te kopiëren rijen

Te verwijderen rijen

Aantal te verwijderen rijen.

In te voegen rijen

Aantal in te voegen rijen boven de geselecteerde rij.

Toe te voegen rijen

Aantal toe te voegen rijen onder de geselecteerde rij.

Te beveiligen rijen

Aantal te beveiligen rijen.

Rijen waarvan de beveiliging moet worden opgeheven

Aantal rijen waarvan de beveiliging moet worden opgeheven

Na deze wijzigingen wordt er een globale herberekening aanbevolen

Er zijn wijzigingen aangebracht die de bedragen van het bestand zouden kunnen wijzigen en daarom wordt geadviseerd een globale herberekening uit te voeren.

Bestand met nieuwe versie overschrijven?\nKan het bestand niet meer met de vorige versie van de software openen.

Het bestand behoort tot een voorgaande versie. Indien het overschreven wordt, zal de voorgaande versie niet meer leesbaar zijn.

Vorig versiebestand. Wilt u toch doorgaan?

U hebt geprobeerd een bestand te openen dat gecreëerd is met een oudere versie dan degene die in gebruik is. Eenmaal bevestigd met de toets "Ja", zal het programma een update uitvoeren van de kolommen van de verschillende tabellen.

Recentere versie in archief ("..."). Gegevens kunnen incompatibel zijn.

U hebt geprobeerd een bestand te openen dat gecreëerd is met een recentere versie dan de versie die in gebruik is.

Nieuwere bestandsversie ("..."). Kan de gegevens niet lezen.

Het bestand is gecreëerd met een recentere versie van het programma en kan niet gelezen worden.

Het is met klem aangeraden een update van het programma te maken alvorens het bestand te openen.\n Doorgaan met het openen van het bestand?

Het commando "Op update controleren" uitvoeren en de nieuwe versie van het programma downloaden.

Waarschuwing: deze bewerking kan niet worden geannuleerd. Wilt u toch doorgaan?

U bent bezig een bewerking uit te voeren die niet geannuleerd kan worden. Gelieve te bevestigen om door te gaan.

Doorgaan met kopiëren van opgeslagen tekst?

De opgeslagen tekstrijen die dezelfde code/doc hebben zullen opnieuw ingevoegd worden.

Bestand met een andere tekenset opgeslagen. Wilt u deze converteren?

U hebt geprobeerd een bestand te openen, dat gecreëerd is met een ander operatief systeem. Het is mogelijk dat niet alle lettertekens correct geconverteerd worden.

Totaliseringsgroep niet gevonden

Het gespecificeerde groepnummer is niet gevonden.

Herberekening onderbroken

Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de herberekening; de bewerking is onderbroken.

Kan bestand niet met zichzelf samenvoegen

Per vergissing is dezelfde bestandsnaam gespecificeerd.

Waarschuwing: de twee boekhoudingsbestanden zijn niet van hetzelfde type. \nEr kunnen gegevens verloren gaan. Wilt u toch doorgaan?

Als u bijvoorbeeld een bestand met BTW (actueel bestand) in een bestand zonder BTW (doelbestand) wilt samenvoegen, dan gaan alle gegevens met betrekking tot de BTW verloren.

Wilt u de bestandseigenschappen (kopteksten) ook kopiëren?

Wanneer twee bestanden samengevoegd worden, vraagt het programma of de bestands-kopteksten, die aanwezig zijn in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Menu Bestand), ook gekopieerd moeten worden.

Datum invoeren

Er moet een datum ingevoegd worden.

Kan Windows register niet wijzigen (misschien onvoldoende autorisatie)

Het Windows register kan niet gewijzigd worden. Het is mogelijk dat de gebruiker geen beheerders autorisatie heeft.

Conversie van bestandsversie: "..."

Het gelezen bestand was van een voorgaande versie.

Bestand met extensie wordt onveilig geacht: kan koppeling niet openen.

De extensie van het bestand is niet gedefinieerd als veilig in de Programmaopties (menu Extra).

Ongeldige licentiecode

De ingebrachte licentiecode is niet geldig. Controleer of deze correct is ingebracht.

Licentiecode verloopt binnenkort

De licentie moet hernieuwd worden om alle functies te kunnen blijven gebruiken.

Licentiecode is verlopen

De licentie moet hernieuwd worden om alle functies te kunnen blijven gebruiken.

De licentiecode wordt verwijderd. Wilt u doorgaan?

Na de verwijdering van de licentiecode, kan het programma alleen in demomodus gebruikt worden.

De licentiecode kan niet worden opgeslagen

Het bestand van de licentie is een alleen lezen bestand

Het programma kan binnenkort niet meer worden gebruikt

Het programma kan alleen tot de aangegeven verloopdatum worden gebruikt.

Het programma kan niet meer worden gebruikt

U hebt geprobeerd het programma te gebruiken na de verloopdatum.

Bestand of talendirectory LangDII niet gevonden

Het programma is niet correct geïnstalleerd of het uitvoerbare bestand is verplaatst of gekopieerd.

BTW-code niet gevonden

De aangegeven BTW-code kan niet gevonden worden in de tabel BTW-codes.

BTW-code bestaat al

De BTW-code is reeds meer dan één keer aanwezig in de tabel BTW-codes.

BTW-groep niet gevonden

De aangegeven BTW-groep kan niet gevonden worden in de tabel BTW-codes.

Totaal niet bijgewerkt: F9 opnieuw berekenen

De totalen in de tabel rekeningen/categorieën zijn niet bijgewerkt.

De boekhouding moet vanwege enkele wijzigingen opnieuw worden gecontroleerd (Shift+F9)

Het is nodig de hele boekhouding opnieuw te controleren middels het commando Boekhouding opnieuw controleren of door de sneltoetsen Shift+F9 te gebruiken.

Fouten in de rijen: boekhouding opnieuw controleren (Shift+F9)

Om een lijst met de fouten te verkrijgen, moet u het commando "Boekhouding opnieuw controleren" uitvoeren.

Het rekeningssaldo en het totaal van de rekeningkaart komen niet overeen: controleer de boekhouding opnieuw (Shift+F9)

Het is waarschijnlijk dat het rekeningnummer in de transacties gebruikt is, voordat het in de Rekeningentabel werd toegevoegd.

Rekening niet gevonden

Het rekeningnummer bestaat niet in het rekeningplan

BTW-rekening niet gevonden

De aangegeven of van de tabel BTW-codes overgedragen BTW-rekening bestaat niet in het rekeningplan.

Samenvoegen: BTW-code gelijk, maar waarden verschillen

In de tabel BTW-codes zijn dezelfde codes gevonden, maar met verschillende percentages of waarden.

Transactiefouten: kan niet blokkeren

Alvorens tot blokkering over te gaan, is het nodig te verifiëren of er geen fouten in de boekhouding zijn.

Wilt u doorgaan met het vrijgeven van transacties?

Alle geblokkeerde transacties zullen vrijgegeven worden en de waarden in de kolom "BlokNum" zullen op nul gezet worden.

Hash niet geldig

De resulterende Hash-waarden komen niet overeen met de berekende. Er zouden veranderingen in de gegevens gemaakt kunnen zijn.

Smart Fill: bestand van vorig jaar niet beschikbaar of niet geldig

Het is onmogelijk het bestand van het vorige jaar te vinden of te openen.

Mogelijk verschil (van rij: "..." - tot rij: "...")

Er is een mogelijk debet/credit verschil tussen de aangegeven rijen.

Verschil niet gevonden (andere opdracht: boekhouding opnieuw controleren (Shift+F9))

Er is geen debet/credit verschil aanwezig in de transacties.

Bestand van vorig jaar kan niet het huidige bestand zijn

Het bestand dat in gebruik is, is gespecificeerd als een bestand van het voorgaande jaar.

Rekeningblokkering is actief: kan niet doorgaan

Deze bewerking kan niet uitgevoerd worden, indien de boekhoudingsblokkering actief is.

BTW-code niet gevonden

De ingebrachte BTW-code bestaat niet in de tabel BTW-codes.

BTW-parameters wijken af van de parameters die voor de BTW-code zijn gedefinieerd

De gebruikte parameters zijn incompatibel. De BTW kan niet berekend worden.

Creditcardpercentage niet gebruikt (de kolom bedragtype van de BTW-code is zonder BTW)

Het aangegeven creditcardpercentage wordt niet gebruikt.

Deze rekening/categorie bestaat al

Het ingebrachte rekening- of categorienummer bestaat al.

Deze groep bestaat al

De ingebrachte groep bestaat al.

Groep niet gevonden

De gespecificeerde groep kan niet gevonden worden.

Groep en Gr kunnen niet hetzelfde zijn

De kolom Groep en de kolom Gr kunnen niet dezelfde waarde hebben.

Waar een groep is, kan geen rekening zijn

In dezelfde rij zijn zowel een rekeningnummer als een groepnummer ingebracht.

BTW-rekening niet gevonden

De aangegeven of van de tabel BTW-codes overgedragen BTW-rekening bestaat niet .

KP1 niet gevonden

De ingebrachte kostenplaats bestaat niet (rekening voorafgegaan door een punt ".").

KP2 niet gevonden

De ingebrachte kostenplaats bestaat niet (rekening voorafgegaan door een komma ",").

KP3 niet gevonden

De ingebrachte kostenplaats bestaat niet (rekening voorafgegaan door een puntkomma ";").

Datum eerder dan begindatum (bestand- en boekhoudingseigenschappen)

De datum van de transactie is eerder dan de begindatum van de boekhouding.

Datum na afsluitdatum (bestand- en boekhoudingseigenschappen)

De datum van de transactie is later dan de afsluitdatum van de boekhouding.

Datum niet binnen geldigheidsdatum van het programma

Dit is een testprogramma met een verloopdatum. Het is niet mogelijk het nog te gebruiken na deze datum.

Transactie genegeerd: datum eerder dan of gelijk aan blokkeringsdatum

Als er een blokkeringsdatum voor de boekhouding is, kunnen er geen transacties worden ingebracht met een eerdere of dezelfde datum.

Transactie genegeerd: geen transactie-datum

Het is nodig een datum in te voeren in de transacties.

Wisselkoers lager dan minimale wisselkoers

De ingebrachte wisselkoers is lager dan het gespecificeerde minimum in de Wisselkoerstabel

Wisselkoers hoger dan maximale wisselkoers

De ingebrachte wisselkoers is hoger dan het gespecificeerde maximum in de Wisselkoerstabel

De ingevoerde wisselkoers komt niet overeen met de berekende wisselkoers

Het bedrag in vreemde valuta, berekend met de ingevoerde wisselkoers, geeft niet het bedrag in basisvaluta als resultaat.

Valutasymbool niet gevonden

Het valutasymbool kan niet gevonden worden in de Wisselkoerstabel, het is niet de basisvaluta en ook niet valuta2.

Bedrag basisvaluta ontbreekt

Het bedrag in basisvaluta werd niet ingevoerd in de transactie. Dit moet altijd gebeuren.

Bedrag vreemde valuta ontbreekt

Het bedrag in vreemde valuta werd niet ingevoerd in de transactie.

Er zijn twee verschillende bedragen, beide in basisvaluta

Als de transactie in basisvaluta plaatsvindt, moeten de bedragen in de kolommen "Valuta bedrag" en "Bedrag + Valutasymbool" hetzelfde zijn.

Er is een wisselkoers ingevoerd, maar alle bedragen zijn in basisvaluta

Voor een transactie in basisvaluta, moet de wisselkoers gelijk aan 1 zijn of de cel moet leeg zijn.

Waarschuwing: dit is niet de vaste koers

De valuta heeft een vaste koers. Er kan geen andere wisselkoers zijn dan degene die ingevoerd is in de Wisselkoerstabel of in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen. Het is mogelijk dat dit geen fout is, indien er licht afwijkende afrondingen toegepast zijn.

Waarschuwing: transactievermenigvuldiger is niet die van de wisselkoerstabel

Voor deze valuta gebruikt u een andere vermenigvuldiger dan die van de Wisselkoerstabel. De wisselkoers van de transactie moet opnieuw berekend worden.

BTW-rekening niet in basisvaluta

De rekening waarop de BTW geregistreerd moet worden is niet in basisvaluta

BTW-bedrag groter dan transactiebedrag

Het is waarschijnlijk dat de parameters van de BTW-code of de ingevoerde gegevens niet correct zijn.

Waarschuwing: verhaalbare BTW is niet goed ingevoerd

Indien deze bewerking correct is, moet u deze waarschuwing deactiveren door Ja in te voeren in de kolom "Niet Waarschuwen" in de tabel BTW-codes.

Waarschuwing: verschuldigde BTW is niet goed ingevoerd

Indien deze bewerking correct is, moet u deze waarschuwing deactiveren door Ja in te voeren in de kolom "Niet Waarschuwen" in de tabel BTW-codes.

Waarschuwing: BTW-rekening wordt meerdere keren gebruikt

De rekening die geassocieerd is met de BTW-code wordt ook gebruikt in de transactie (waarschijnlijk per vergissing)

Waarschuwing: Creditcardpercentage wordt in toekomstige versies van het programma niet ondersteund

Deze functie wordt niet langer ondersteund in toekomstige versies.

KP1 niet in ingevoerde valuta

De KP1 rekening is niet in de valuta van de transactie

KP2 niet in ingevoerde valuta

De KP2 rekening is niet in de valuta van de transactie

KP3 niet in ingevoerde valuta

De KP3 rekening is niet in de valuta van de transactie

Minteken in kostenplaatsen niet gebruikt

Als de optie "Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen" geactiveerd is (tabblad opties, bestands- en boekhoudingseigenschappen, menu bestand), is het niet nodig het minteken in te voeren in de kostenplaats, omdat dit al automatisch gedaan wordt door het programma.

KP1-rekening niet in basisvaluta en met BTW-opsplitsing

Er kan geen BTW-opsplitsing plaatsvinden als er een kostenplaats gebruikt wordt die niet in de basisvaluta is.

KP2-rekening niet in basisvaluta en met BTW-opsplitsing

Er kan geen BTW-opsplitsing plaatsvinden als er een kostenplaats gebruikt wordt die niet in de basisvaluta is.

KP3-rekening niet in basisvaluta en met BTW-opsplitsing

Er kan geen BTW-opsplitsing plaatsvinden, als er een kostenplaats gebruikt wordt die niet in de basisvaluta is.

Conversie: het rekeningssaldo wijkt af

De resultaten controleren, want aan het eind van de conversie van het bestand werd er een berekeningsverschil gevonden.

Winst komt niet overeen met tabel totalen: wilt u doorgaan?

De berekende winst komt niet overeen met de winst in de tabel Totalen. Eventueel de boekhouding opnieuw berekenen of transactieverschillen zoeken.

Winst van balans en winst- en verliesrekening (saldokolom) komen niet overeen: wilt u doorgaan?

Er is een boekhoudingsverschil of een rekening heeft geen BKlasse.

Winst van balans en winst- en verliesrekening (saldo van kolom van vorig jaar) komen niet overeen: wilt u doorgaan?

Er is een boekhoudingsverschil in de kolom van het vorige jaar of een rekening heeft geen BKlasse.

Herberekening onderbroken

Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de herberekening die de onderbreking ervan noodzakelijk maakte.

DEBET-CREDIT-verschil

Het totaal van de debettransacties komt niet overeen met het credittotaal. U moet het commando Transactieverschillen zoeken gebruiken.

Boekhoudingsoverzicht niet gevonden

Er is geprobeerd een boekhoudingsoverzicht te berekenen met een ongeldige naam. Controleer of de naam en het pad voor het boekhoudingsoverzicht correct gespecificeerd zijn.

Is geen bestand van het type boekhoudingsoverzicht

De gespecificeerde bestandsnaam komt niet overeen met een boekhoudingsoverzicht. Controleer of de naam correct aangegeven is.

Rekening wisselkoerswinst niet gevonden (bestands- en boekhoudingseigenschappen)

Met het commando Groepstotalen opnieuw berekenen, werkt het programma de kolom Berekend Saldo bij met de dagelijkse wisselkoersen en draagt de eventuele winst over naar de gepaste rekening die echter niet bestaat of niet gespecificeerd is (commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand).

Rekening wisselkoersverlies niet gevonden (bestands- en boekhoudingseigenschappen)

Met het commando Groepstotalen opnieuw berekenen, werkt het programma de kolom Berekend Saldo bij met de dagelijkse wisselkoersen en draagt het eventuele verlies over naar de gepaste rekening die echter niet bestaat of niet gespecificeerd is (commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand).

Rekening wisselkoersverschil niet in de basisvaluta

De rekening wisselkoerswinst en -verlies moet in de basisvaluta zijn.

Rekening zonder groepering

Deze rekening behoort tot geen enkele groep.

Dit is geen bestand met het boekhoudingsoverzicht

Er is geprobeerd een boekhoudingsoverzicht te berekenen, maar het gespecificeerde bestand is niet van het type bestand boekhoudingsoverzicht.

Dit bestand is geen kasboek

Er is geprobeerd om saldi van het kasboek over te dragen, maar het gespecificeerde bestand is geen Kasboek-bestand.

Dit bestand is geen dubbel boekhouden

Het aangegeven bestand is niet van het type dubbel boekhouden

Dit bestand is geen uitgebreid kasboek

Het aangegeven bestand is niet van het type eenvoudige boekhouding.

Dit bestand is geen archiefbestand voor wisselkoersen

Er is geprobeerd de wisselkoersen over te dragen, maar het aangegeven bestand is geen wisselkoersarchief.

Dit bestand bevat geen wisselkoersen

Het is niet mogelijk de importprocedure voort te zetten, omdat dit bestand geen wisselkoersentabel bevat.

Waarschuwing: winst/verlies nog niet toegekend

De beginsaldi zijn overgebracht, maar er is een verschil tussen de openings- en afsluitingssaldi, te wijten aan het feit dat de winst of het verlies nog niet toegekend is.

Andere wisselkoersvermenigvuldiger

Er is een andere wisselkoers in de Wisselkoerstabel.

Rekening met verschillende valuta’s

U voert een transactie in op een rekening met een verkeerde valuta. Deze waarschuwing verschijnt ook wanneer er in één transactierij twee rekeningen worden gebruikt die niet in basisvaluta zijn.

Boekhoudingsbestand niet met meerdere valuta's: kan boekhoudingssaldi niet herstellen

Er is geprobeerd om de openingssaldi vanuit een boekhoudbestand zonder de optie "meerdere valuta's" over te dragen. De bewerking is niet mogelijk.

U moet voordat u doorgaat de basisvaluta voor de boekhouding aangeven (bestands- en boekhoudingseigenschappen)

Het is nodig de basisvaluta van de boekhouding te specificeren.

Bestand met valutalijst is niet gevonden of niet geldig

Het exchange.ac2 bestand kan niet gevonden worden.

Geen wisselkoersverschillen

Er zijn geen wisselkoersverschillen in de rekeningen.

Bestands- en boekhoudingseigenschappen: rekeningen wisselkoerswinst en -verlies ontbreken. Wilt u toch doorgaan?

Voordat u doorgaat, de rekeningen wisselkoerswinst en -verlies invoeren in de bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand).

Waarschuwing: er zijn onbalansen.\nWilt u toch doorgaan?

Indien u doorgaat, kunnen er fouten zijn. Eerst de onbalansen verwijderen.

Er zijn niet ingevoerde wisselkoersverschillen.\nWilt u toch doorgaan?

Eerst de wisselkoersverschillen invoeren en slechts daarna doorgaan met de bewerking.

Waarschuwing: er zijn onbalansen.\nWilt u toch doorgaan?

Indien u doorgaat, kunnen er fouten zijn. Eerst de onbalansen verwijderen.

Valutasymbool bestaat niet

De valuta van de rekening is niet aangegeven in de Wisselkoerstabel of in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

Huidige of openingswisselkoers ontbreekt voor deze valuta

Voor deze valuta is geen openingswisselkoers aangegeven.

Een kostenplaats kan het Bklasse-nummer niet hebben

Alleen de hoofdrekeningen kunnen een BKlasse-nummer hebben.

Een groep kan het Bklasse-nummer niet hebben

Alleen de hoofdrekeningen kunnen een BKlasse-nummer hebben.

Bklasse-nummer bestaat niet

De gespecificeerde BKlasse bestaat niet.

Een groep kan geen valutasymbool hebben

Alleen rekeningen kunnen een valutasymbool hebben.

Valutasymbool bestaat, maar rekening ontbreekt

Er is een valuta aangegeven, maar het rekeningnummer ontbreekt.

Beginsaldo bestaat, maar rekening ontbreekt

Er is een openingsbedrag aangeven, maar de rekening ontbreekt.

Waarschuwing: Bklasse-rekening 3 of 4 niet in basisvaluta

Indien de rekeningen van de winst- en verliesrekening (BKlasse 3 en 4) niet in basisvaluta zijn, zullen er waarschijnlijk boekhoudingsfouten optreden.

Waarschuwing: rekening zonder Bklasse

De rekening is geen kostenplaats en heeft een saldo. De BKlasse moet ook aangegeven worden.

Debetrekening niet gevonden

De aangegeven rekening is niet gevonden in het rekeningplan.

Debetrekening niet in de ingevoerde valuta

De transactievaluta verschilt van de rekeningvaluta (niet in basisvaluta).

Debetrekening met BTW en niet in basisvaluta

De opsplitsing van de BTW bedragen vereist dat de rekening in basisvaluta is.

Waarschuwing: BTW in debet zonder debetrekening

De BTW is ingevoerd, maar de transactie is niet kompleet omdat er geen rekening is.

Waarschuwing: debetrekening heeft geen Bklasse

De aangegeven rekening behoort tot geen enkele BKlasse.

Creditrekening niet gevonden

De aangegeven rekening is niet gevonden in het rekeningplan.

Creditrekening niet in ingevoerde valuta

De transactievaluta verschilt van de rekeningvaluta (niet in basisvaluta).

Creditrekening met BTW en niet in basisvaluta

De opsplitsing van de BTW bedragen vereist dat de rekening in basisvaluta is.

Waarschuwing: BTW in credit zonder creditrekening

De BTW is ingevoerd, maar de transactie is niet kompleet omdat er geen rekening is.

Waarschuwing: creditrekening heeft geen Bklasse

De gebruikte rekening moet waarschijnlijk een BKlasse-nummer hebben.

Aantal horizontale of verticale etiketten niet goed ingevoerd

Aangeven hoeveel etiketten er op de pagina zijn.

Waarde overschrijdt het aantal bestaande etiketten

De afdrukwaarde voor het eerste etiket overschrijdt het aantal etiketten dat aangegeven is voor de pagina.

De tekstlengte overschrijdt het etiketformaat. Wilt u toch doorgaan?

De tekst overschrijdt de beschikbare ruimte en zal afgesneden worden.

Etiketformaat onjuist: controleer de marges en randen.

Er zijn afmetingen ingevoerd, die geen ruimte voor het etiket toelaten.

De geselecteerde velden voor de afdruketiketten zijn leeg

Er zijn geen velden gespecificeerd voor de selectie

Te breed

De tekst is te breed voor het etiket.

Export naar Excel: U heeft het maximum aantal celnamen bereikt

De celnamen hoger dan 64000 zijn niet gecreëerd.

Het externe programma is niet beëindigd of heeft geen enkel gegeven ter beschikking gesteld.

Check the software or the parameters for the data conversion. -translation missing-

Waar een groep is, kan geen BTW-code zijn

Check the VAT Table. -translation missing-

Categorie segment niet gevonden

-text missing-

Fout: kan backup bestand niet aanmaken

-text missing-

Fout tijdens creatie Pdf bestand

-text missing-

Het bestand heeft geen tabel BTW-codes

-text missing-

Deze waarde bestaat al. Doorgaan?

-text missing-

Nieuwe waarde niet geldig voor dit veld

-text missing-

Er zitten fouten in het rapport, doorgaan?

-text missing-

Waarschuwing: BKlasse 1,2,3 of 4 zonder Gr

-text missing-

Waarschuwing: BKlasse 1,2,3 of 4 zonder rekening

-text missing-

Deze sectie bestaat al

-text missing-

Rekeningschema heeft geen secties

-text missing-

Rekeningschema heeft geen 'Verschil moet = 0 (nul) zijn' groep

-text missing-

Section heft meer dan één Totaal groep

-text missing-

Let op: Groep zonder GR

-text missing-

Waarschuwing: segment debetrekening segment niet gevonden

-text missing-

Waarschuwing: segment creditrekening segment niet gevonden

-text missing-

De tekstlengte overschrijdt het etiketformaat.

-text missing-

Fout: de bestandsnaam ontbreekt

-text missing-

Fout: kan niet op schijf opslaan. Het bestand is geopend in een ander programma of de toegang is geweigerd.

-text missing-

Favoriet

-text missing-

Licentiecode geaccepteerd

-text missing-

Ongeldige licentiecode: ander versie-nummer

-text missing-

Het minteken (-) wordt gebruikt als separator van de segmenten

-text missing-